Ügyfélszolgálatunk
Írj nekünk

Adatvédelmi szabályozás

Jelen tájékoztatást az iCan Solutions Kft. (székhely: 1118 Budapest, Szüret u 3. II. em. 10.), mint Adatkezelő bocsátotta ki abból a célból, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) megfelelően az általa nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban az érintett természetes személy (a továbbiakban:érintett) rendelkezésére bocsássa az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb információkat. A vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint, az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá ezzel egyidejűleg az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását is. 

Az érintett előzetes tájékoztatására vonatkozó kötelezettséget az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info. tv.) is előírja, jelen tájékoztatással tehát, a jogszabályokban foglalt kötelezettségeinknek teszünk eleget.

Az Adatkezelő adatai:

 • Rövid név: iCan Solutions Kft.
 • Székhely: 1118 Budapest, Szüret u 3. II. emelet 10.
 • Weblap: www.ican.hu
 • Kapcsolattartás: Varga Petra
 • Telefon: +3620-513-0782
 • E-mail: info@ican.hu
 • Adatvédelmi tisztviselő: Az adatkezelő a GDPR rendelet 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
 • Adatvédelmi kérelmek: Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fentiekben rögzített címekre küldheti. Válaszunkat haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
 • Adatfeldolgozás: Adatfeldolgozó igénybevételére kizárólag a nyelvtanárok, az IT tárhelyszolgáltatás, számlázás és a könyvelés tekintetében történik, feladataik ellátása érdekében.
 • Adattovábbítás:  Kizárólag jogszabályi kötelezettség alapján közhatalmi szerveknek.
 • Külföldi adattovábbítás: Nem történik külföldre adattovábbítás.
 • Profilalkotás: Az adatkezelés során kizárólag hozzájárulás alapján történik profilalkotás, hogy az Adatkezelő az igényeknek megfelelően kialakított ajánlatokkal szolgálhasson. Az ajánlatokat kizárólag hírlevélben, e-mailben juttatja el az érintettnek.

Az iCan Solutions Kft.. tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át, továbbá elkötelezett ezek védelmében és minden lehetséges eszközt megragad annak érdekében, hogy az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenysége során a természetes személyeket, a GDPR rendelet szerinti védelemtől ne lehessen megfosztani, ezért a GDPR rendelet 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja.

Adatkezelési célok

Az Ican Solutions Kft., mint adatkezelő, illetve adatfeldolgozó az alábbi célokból végez adatkezelést a mindenkori vonatkozó jogszabályokkal összhangban:

 • Nyelvi képzésekkel (iCan Vezetőképzés; Tematikus Workshopok; Üzleti, szaknyelvi, általános nyelvtanfolyamok) kapcsolatos szolgáltatások nyújtása
 • Szakfordításokkal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása
 • Vállalkozási, megbízási jogviszonyok létesítése, megszűnése, a jogviszonyokból eredő kötelezettségek teljesítése
 • Munkavállalói jogviszony létesítése, megszűnése, igazolása, a jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése
 • Látogatói adatkezelés az iCan Solutions Kft.. honlapján és hírlevélküldés az önkéntes regisztrációt követően, felhasználói élmény javítása a weboldalon, továbbá a weboldalra látogató felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása
 • Szerződéses partnerekkel üzleti kapcsolattartás
 • Érintettek jogainak védelmével kapcsolatos adatkezelés

Jogalapok a személyes adatok felhasználáshoz

Személyes adatot kizárólag megfelelő jogalappal lehet kezelni. Az IiCan Solutions Kft., mint adatkezelő a GDPR 6. cikkében rögzített jogalapok alapján, az alábbiak szerint kezeli jogszerűen a személyes adatokat.

1.    Az érintett hozzájárulása. (szerződéses partnerek képviselőjének, munkavállalójának személyes adatai, álláspályázatok, honlaplátogatók, hírlevélre regisztráltak személyes adatai)

2. Szerződés teljesítése. (vállalkozási, megbízási szerződéses jogviszonyok, munkaviszony, nyelvi képzésekkel, szakfordításokkal kapcsolatos szerződéses jogviszonyok)

3.    Jogi kötelezettség teljesítése. (adó- és számviteli kötelezettségekkel, járulékok megállapításával, bérszámfejtéssel, társadalombiztosítással, kapcsolatos adatkezelés)

4.    Jogos érdek. (érdekmérlegelési teszt eredményétől függően)

Az adatkezelés időtartama

A GDPR rendelet alapelvként rögzíti többek között a korlátozott tárolhatóság és a pontosság elveit. Tekintettel ezen elvekre, az adatkezelés időtartama szerződés teljesítése, valamint jogos érdek esetén 5 év, jogi kötelezettség teljesítése esetén a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 1 év, a hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén pedig a hozzájárulás megadását követő 1 év. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok, valamint a számlák vonatkozásában az adatkezelés időtartama 8 év. Az Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonja, ezesetben az adatkezelés a visszavonó nyilatkozat beérkezéséig terjedhet.

Az érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek jogszabályban meghatározott jogai vannak, melyek a következők:

 1. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés)
 2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazításához való jog
 3. törlési jog
 4. az adat kezelésének korlátozása
 5. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása
 6. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása
 7. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése
 8. tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Adatbiztonsági intézkedések

Az iCan Solutions Kft.. mint adatkezelő (adatfeldolgozóként is) gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Infotv., a GDPR rendelet és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Adatkezelési elveink

Az iCan Solutions Kft., mint adatkezelő (adatfeldolgozóként is) mindenkor a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg (adatbiztonság), elszámoltathatóság elveinek és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával jár el.

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az adatvédelmi per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • Honlap: www.naih.hu

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. augusztus 15. napjától hatályos

Az iCan Solutions Kft. kéri jelen Adatkezelési Tájékoztató szíves tudomásulvételét.